15تجزیه و تحلیل حرارتی دیفرانسیل (DTA) یک تکنیک است که می تواند رابطه دما و دما را بین نمونه و ماده مرجع در دمای کنترل فرایند اندازه گیری کند. منحنی تجزیه و تحلیل حرارتی دیفرانسیل می تواند رابطه تفاوت دما T با دمای یا زمان بین نمونه و مواد مرجع را توصیف کند. در طول آزمایش DTA، دمای نمونه تغییر می کند به دلیل اثر اندرتمیک یا اگزوترمی اثر گذار یا واکنش فاز. مانند انتقال فاز، ذوب، انتقال ساختار بلوری، جوش، سولیزاسیون و تبخیر، انحلال، واکنش تجزیه، واکنش اکسیداسیون یا کاهش، تخریب ساختار شبکه و سایر واکنش شیمیایی.

پروژه های مرتبط