77آزمون دوچرخه سواری در ترمیل لوله ها و اتصالات سیستم با توجه به استاندارد EN 12293
تعيين ضريب انتقال حرارت از نمونه لوله
تعيين ضرايب زبري نمونه هاي لوله