77آزمون دترموسیکلینگ در لوله ها و اتصالات سامانه با توجه به استاندارد EN 12293
تعيين ضريب انتقال حرارت از نمونه لوله
تعيين ضرايب زبري نمونه هاي لوله