14

رنگ سیاه و سفید و نقره ای

جهت اندازه گیری قطر خارجی لوله

مقیاس  :       0.05 mm vernier

ساخته شده از INOX

Range :   میلی متر  15-1100

پروژه های مرتبط