کوره های تیوبی رومیزی به صورت مدل های باز شونده و  پیوسته، به شکل های عمودی و افقی در دسترس می باشند.
ما بر روی برد ، کنترلر ریزپردازنده ای به عنوان صفحه کلید طراحی نموده ایم تا به صورتی آسان هر نوع از پارامترهای درجه حرارت آزمون  اعم از ایزو ترم و دینامیک اجرا گردد.

پروژه های مرتبط