16کالری سنج دیفرانسیل اسکن (DSC) برای تعیین انتقال گرما داخلی در ارتباط با درجه حرارت و جریان گرما طراحی شده است، آن را به طور گسترده ای در زمینه توسعه پلیمر، تست عملکرد و کنترل کیفیت استفاده می شود. تحقیق و توسعه DSC شامل زمینه زیر است: دمای انتقال شیشه، نقطه ذوب، کریستالیزاسیون سرد، کریستالیزاسیون، انتقال فاز، زمان القایی اکسیداسیون (OIT). کنترل درجه حرارت با حرارت دادن و خنک کردن انجام می شود تا کنترل دقیق دما کنترل شود.
نرم افزار DSC در سیستم عامل ویندوز اطلاعات را برای کالیبراسیون دما و حساسیت، انجام بخش های مختلف دما، ضبط و تجزیه و تحلیل نتایج آزمون.

پروژه های مرتبط