9دستگاه CNC اسپیکو یک واحد جدولی طراحی شده بود تا نوع نمونه مورد استفاده قرار گیرد، آزمون کششی، خمشی و ضربه برای مواد پلاستیکی مطابق با استانداردهای مشتری.
این دستگاه با گیره های مخصوص عرضه می شود تا نمونه هایی را که در نرم افزار تعریف شده اند نگه دارد تا کاربر فقط نیاز به قرار دادن نمونه ها در داخل گیره ها و فرم مناسب شکل را انتخاب کند.
مزیت مشتری حداکثر ضخامت نمونه تا 100 میلیمتر را دریافت می کند.

پروژه های مرتبط