یباظطشُِبESCR لوازم بر اساس ASTM
D1693:

– نگهدارنده نمونه فولاد ضد زنگ
– پانچ و قالب برای نمونه
– دستگاه Notch برای تهیه نمونه
– خم شدن گیره برای خم کردن نمونه ها
به یک شکل U
– ابزار انتقال نمونه
– 10 ابزار انتقال شیشه
– محلول اگی پال (Eggypal  (1Lit.

پروژه های مرتبط